Du är här:
Dela

Kiselalger i Mellbyån & Lärjeån 2010

Under hösten 2010 undersöks kiselalger i fem lokaler inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Undersökningen syftar till att dels öka kunskapen om vattendragens miljötillstånd och skall dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.
Av dessa fem lokaler finansierar vattenvårdsförbundet undersökningen i två (Mellbyån samt Lärjeån) medan Länsstyrelsen finansierar de övriga (Stallbackaån, Slumpån samt Iglabäcken). Resultaten skall redovisas i juni 2011.
Senast uppdaterad:2011-03-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org