Du är här:
Dela

Vad gör vi?

Idag tas kontinuerligt vattenprover vid ett 60-tal provtagningspunkter i Göta älv och dess biflöden samt de större sjöarna inom området. Varje år låter förbundet dessutom utföra olika biologiska och kemisk-fysikaliska specialundersökningar.

Utöver detta finns sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv. Kopplat till dessa mätstationer har ett älvövervakningssystem byggts upp som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten inträffar så att vattenintagen om det är nödvändigt snabbt kan stängas.

Kontrollprogram
Kontrollprogram kallas det som beskriver Göta älvs vattenvårdsförbunds planerade arbete inom undersökningar för vattendragskontroll. Det består dels av en ordinarie undersökningsverksamhet med stickprovtagning och kontinuerlig övervakning, samt specialundersökningar som antingen är en engångsföreteelse, eller inträffar kontinuerligt med några års mellanrum. Dessutom ingår viss övrig verksamhet som att underhålla de datoriserade mätstationerna längs älven.
Varje årsmöte revideras och fastställs kontrollprogrammet.

Det nuvarande ordinarie kontrollprogram gäller för perioden 2017-2019.

Miljöövervakningens syfte
Miljöövervakningen syftar till att beskriva Göta älvs kemiska och biologiska tillstånd och utveckling och därmed ge underlag för uppföljning av miljömål och miljöförbättrande åtgärder. I samverkan med andra program ger den underlag för beräkning av ämnestillförsel från olika källor samt för upprättande av materialbalanser och för beskrivning av olika ämnens omsättning i Göta älv. Den ger också underlag för regionala miljöanalyser, är referens för lokalt miljövårdsarbete samt stödjer samordning och gemensam kvalitetssäkring av olika övervakningsinsatser i Göta älv.

Regional miljöövervakning och recipientkontroll
Några av undersökningarna som genomförs i Göta älvs vattenvårdsförbunds regi ingår i den nationella miljöövervakningen. Det finns också undersökningar som ingår i industriernas eller avloppsreningsverkens egenkontroll av sin verksamhet och miljöpåverkan (s.k. recipientkontroll). Samordning sker mellan dessa undersökningar och vattenvårdsförbundets.

Recipientkontrollen rapporteras i årsrapporten "Vattendragskontroll" även kallad ”Blå boken”. Dessa finns under fliken rapporter uppdelade i tre delar: Göta älv och norra tillflöden, Säveån och Mölndalsån. Det går också att beställa utskrifter av rapporterna, kontakta i så fall kansliet.

Datavärdskap för sjöar och vattendrag
SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakningen. Deras uppdrag är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar och vattendrag, samt att ta fram vissa bearbetningar av data som beräkningar av belastningen på havet. Dessa data används bland annat till olika nationella och internationella rapporteringar. På deras hemsida kan man hitta information från den insamlade datan.

Senast uppdaterad:2021-01-15

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org