Du är här:
Dela

Program för Lärjeån

Kontrollen av Lärjeån genomförs och bekostas av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, och omfattar stickprovtagning i en punkt (9) varje månad och fyra punkter (2, 4, 5 & 8) varannan månad. Proverna analyseras med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Färgtal
 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • pH
 • COD (Mn)
 • Totalhårdhet
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Järn
 • Mangan
 • Natrium
 • Kalium
 • Kisel
 • Alkalinitet
 • Klorid
 • Fosfatfosfor
 • Partikulärt bundet fosfor
 • Totalfosfor
 • Totalkväve
 • Totalt antal koliforma bakterier
 • E.coli bakterier
 • Intestinala enterokocker


Under sensommar/höst, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras påväxt av kiselalger vid utloppspunkten till Lärjeån (L 9).

Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org