Du är här:
Dela

Program för Säveån

Programlagd kontrollverksamhet i Säveåns rinnande vatten

Stickprov tas i punkterna S2, S6, S8, S10, S14, S15, S15A, S16, S17, S18, S20, S26, S28, S29, S30 och S32 varannan månad med början i januari och undersöks med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Absorbans 420
 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Syre
 • TOC
 • Nitratkväve
 • Totalkväve
 • Totalfosfor


Prov tas dessutom i punkterna S14, S15, S17, S18, S28 och S32 varannan månad med början i februari och undersöks med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Totalkväve
 • TotalfosforUnder 2023 tas samma prover som i S14 i en punkt något längre uppströms (kallad S14.1 – Bro Nolhaga) inför ev flytt av punkten S14.

I punkten S29 tas endast syrehalten

I punkterna S6, S14, S17 och S26 analyseras även ammoniumkväve och fosfatfosfor.

I S14 och S32 analyseras varannan månad med början i januari även metallerna:
Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, As, V och Co.

Vid provtagningspunkterna S3 och S4 tas stickprov varje månad som analyseras med avseende på temperatur, totalkväve och totalfosfor.

I mars, maj, juli och september, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras i provtagningspunkterna S8, S14, S15, S15A, S17 och S32 även Ca, Mg och Cl.

Under sensommar/höst, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras påväxt av kiselalger vid utloppspunkterna för Mellbyån (S15), Lerån och Mörlandaån.

 
Programlagd kontrollverksamhet i Säveåns sjöar

Provtagningspunkter:
Anten: AN, AS och AÖ
Aspen: Pkt 3
Mjörn: ME
Ålandasjön: Å1

Undersökning av djupprofil i ovan angivna punkter görs under stagnationsperiod, d v s i slutet av augusti varje år med registrering av:
   

 • Provtagningsdjup
 • Siktdjup
 • Temperatur (sond varje meter)
 • Syre (sond varje meter)

Prov tas även på tre nivåer, dels ytprov (0,5 m) och dels omedelbart under språngskiktet samt vid botten. Proven analyseras med avseende på totalkväve och totalfosfor. I ytprovet bestäms även Abs 420, pH, alkalinitet, SO4, Mg och klorofyll.
 
I samband med isvinter utförs ytterligare en kontroll av djupprofil i ovan angivna punkter med undantag av Ålandasjön. Med uteslutande av klorofyllbestämning utförs samma analyser som angivits ovan.
 
I februari, maj, slutet av augusti och oktober/november, udda år (2021, 2023 osv), tas ytprov (0,5 m) i kontrollpunkten AN i Anten, punkten ME i Mjörn samt punkten 3 i Aspen.
Då bestäms:
   

 • Temperatur
 • Siktdjup
 • Turbiditet
 • Abs 420
 • pH
 • Alkalinitet
 • Totalkväve
 • Totalfosfor
 • SO4
 • Mg
 • TOC
 • Klorofyll (sommar)
Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org