Du är här:
Dela

Program för övriga tillflöden

Varannan månad med början i januari tas prov i mynningspunkterna i Stallbackaån (ST 2), Slumpån (SL 1), Lillån (SL 2), Gårdaån (GÅ 1) och Grönån (G 1) och Sköldsån (SK). Dessa prov analyseras med avseende på:
  

 • Temperatur
 • Absorbans 420
 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Syre
 • TOC
 • Nitratkväve
 • Totalkväve
 • Totalfosfor


I punkterna ST 2, SL 1 och SK analyseras varannan månad med början i januari även metallerna: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, As, V och Co.

I mars, maj, juli och september, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras i de sex punkterna 
ST 2, SL 1, SL 2, GÅ 1, G 1 och SK även Ca, Mg och Cl.

Under sensommar/höst, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras påväxt av kiselalger vid utloppspunkterna till Slumpån (SL 1) och Grönån (G 1).
   

Varannan månad med början i februari tas prov i ovan nämnda fem punkter samt även i följande fyra punkter inom Slumpåns vattenområde, SL 2 (Lillån, Lunneberg bro), SL 3 (Lillån, Rommele-Kalvhed), SL 4 (Lerumsån vid Björnvadet) samt SL 5, (Visslaån, bro väg 1018).

Inom Stallbackaåns vattenområde tas prover i de båda punkterna ST 1 (Gärdhemsån) samt ST 3 (Bro Rv 42). Dessa prov bestämmes med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Färg
 • Turbiditet
 • COD (Mn)
 • Totalkväve
 • Totalfosfor.


Provtagningen inom Slumpåns och Stallbackaåns vattenområden (SL 2, SL3, SL 4, SL 5, ST1 och ST 3) ingår i Trollhättans Stads kontrollprogram och bekostas av staden.


Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org