Du är här:
Dela

Rapport Råvattenkampanj 2017

Mätkampanjen i råvatten av EU:s prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen, bekämpningsmedel och dricksvattenparasiter har utförts under 2017. Flera av Vänerkommunerna (vattenverkens råvatten) och Göta älvs vattenvårdsförbund, samt Vätternvårdsförbundet har deltagit i projektet. Resultatet från mätkampanjen kan bli viktiga i framtiden som jämförelsevärden/referens till framtida klimatförändringar. Bland annat förutspås att en ökad växtsäsong kommer att öka användningen av kemiska bekämpningsmedel. Dricksvattenparasiter kommer att gynnas av ett varmare klimat. Vattendirektivet ställer också krav på övervakning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sjöar som används till dricksvatten över ett visst antal abonnenter. Vänern och Göta älv utgör en dricksvattenresurs till omkring 800 000 personer.

Sammanfattning (Direkt till rapporten Pdf, 891.4 kB, öppnas i nytt fönster.)
På uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet har ALcontrol AB utfört analyser av bekämpningsmedel, parasiter samt prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (HVMFS 2013:19) i vattenprov från Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström. Sammanlagt har 20 prov tagits varav tolv är från råvattenintag och åtta direkt från recipienten.

I varje vattenprov har ungefär 142 ämnen analyserats. Av dessa är det 29 ämnen som uppmätts i rapporterbara halter i ett eller flera vattenprov. Nio av dessa ämnen är metaller varav sju återfinns i samtliga vatten. Av återstående 20 ämnen är det endast PFOS som uppmätts i samtliga vattenprov från Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström. Vid provtagningstillfället uppmättes ammoniumkväve i alla vattenprov, förutom i Vättern. Bensen uppmättes i fjorton, fluoranten i tretton, benso(b)fluoranten i sju, benso(ghi)perylen i sex och tre PAH:er i fem vattenprov. Resterande elva ämnen (antracen, diklormetan, Di-(2-etylhexyl)ftalat, naftalen, tributyltenn, 1234678 HpCDD, OCDD, glyfosat, 2,4-diklorfenoxisyra, BAM (2,6-diklorbensamid) och Etofumesat) uppmättes i mellan en och tre vattenprov. Några parasiter (Cryptosporidium oocystor eller Giardia) påträffades inte i någon provvolym från de undersökta vattenproven.

I Vättern uppmättes sammanlagt sju ämnen (metaller ej inräknade), vilket var färre än i recipientstationerna i Vänern (fjorton) och Göta Älv (tolv). Bland råvattenintagen uppmättes flest ämnen (elva stycken) i Vänern vid Lidköping (Läckö) och i Göta Älv vid Lilla Edet. De flesta ämnena uppmättes i halter som var lägre än gränsvärden för kemisk ytvattenstatus avseende prioriterade ämnen och bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (HVMFS 2013:19). Undantagen var fem ämnen: PFOS, som uppmättes i samtliga vatten i halter som var högre än årsmedelgränsvärdet (0,65 ng/l), men lägre än angiven maximal tillåten engångskoncentration i inlandsytvatten (36 ug/l). Högst halt (3,3 ng/l) uppmättes vid Såtenäs råvattenintag.

Mjukgörarämnet Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), som uppmättes endast i Göta Älv vid Älvsborgsbron. Halten (3,3 ug/l) var högre än gränsvärdet avseende årsmedelvärde (1,3 ug/l). Tributyltenn, som uppmättes vid Älvsborgsbron samt vid råvattenintaget vid Lilla Edet i halter som var högre än årsmedelgränsvärdet (0,2 ng/l), men lägre än maximal tillåten engångskoncentration (1,5 ng/l). Ämnet uppmättes även vid recipientstationen Tärnan i Vänern (i lägre halt).

Benso(a)pyren (en PAH), som uppmättes vid Tärnan och Vargön i Vänern samt i råvattenintagen vid Såtenäs, Lidköping (Läckö) och Lilla Edet. Halterna var högre än årsmedelgränsvärdet (0,17 ng/l), men lägre än maximal tillåten engångskoncentration (270 ng/l). Uran, som uppmättes (i ofiltrerat vattenprov) i halt över årsmedelgränsvärdet (0,17 ug/l) i Göta Älv vid Älvsborgsbron samt i fyra råvattenintag i Vänern.

Samtliga halter av de sju vanliga metallerna kadmium, bly, nickel, kvicksilver, arsenik, koppar och krom motsvarade ”tjänligt dricksvatten hos användaren” (SLVFS 2001:30) och bedömdes generellt som låga halter (Naturvårdsverkets bedömningsgrunder; Rapport 4913). Kopparhalten bedömdes dock som hög i råvattenintagen vid Åmål samt Lidköping (Lockörn) och kromhalten som hög vid Melleruds intag.

De högsta halterna av enskilda PAH:er (ca 3 ng/l) uppmättes i Vänern vid Tärnan i augusti, men vid provtagningstillfället i april uppmättes inga PAH:er (<0,2 ng/l). Även andra ämnen förekom i högre halter i augusti än i april på denna station, vilket borde följas upp. Resultat från fler provtagningstillfällen över hela sjön ger en bättre överblick av halter och om/hur de varierar. Fler stickprov ger medelvärden som kan jämföras med bedömningsnormer och halter i andra vattenprov.

Senast uppdaterad:2017-12-21

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org