Du är här:
Dela

TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010

Målsättningen är att dokumentera statusen på två olika djup i nya sediment i småbåtshamnar med avseende på organiska tennföreningar.  Ytterliggare en målsättning var att försöka klarlägga om denna information kan tjäna som en kompletterande indikator på miljöstatusen med avseende på miljömålet Giftfri Miljö.

Resultat

Halten TBT i ytsedimentet har analyserats med en noggrannhet (rapporteringsgräns) på 1 μg/kg TS. På alla platser utom några av naturhamnarna har det påvisats halter över rapporteringsgränsen.

14 av 41 lokaler uppvisar TBT-halter i ytproven som överstiger 100 μg/kg TS. Det är färre än vad man förväntade sig inför studien, och den geografiska fördelningen visar att det är främst mindre småbåtshamnar samt sötvattenslokaler som visar de lägre nivåerna.

Om summan av organiska butyltennföreningar (TBT+DBT+MBT) betraktas stiger antalet stationer till 24 av 41 lokaler med halter över 100 μg/kg TS. Detta kan vara ett bättre mått på belastningssituationen, då även DBT och MBT uppvisar toxiska egenskaper av samma slag som TBT. Idag används endast TBT-halten i bedömningar av föroreningssituationen.

Rapporten i sin helhet Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:2011-10-17

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org