Du är här:
Dela

Alkalinitet

Alkalinitet är ett mått på vattnets motståndsförmåga mot försurning, d.v.s. förmåga att tåla ett tillskott av vätejoner utan
att reagera med pH-sänkning. I detta sammanhang brukar man även tala om buffertkapacitet, d.v.s. förmågan att neutralisera tillskott av sura ämnen. Alkalinitet används ofta som mått på buffertkapaciteten.

God buffertkapacitet innebär att vattnet innehåller joner som vätekarbonat, karbonat och hydroxid-joner som påverkar alkaliniteten. En ökning av nämnda joner ger upphov till ökad
alkalinitet. Om alkaliniteten är noll sjunker pH vid varje tillskott
av sura produkter. Ett vatten med hög buffertkapacitet kan
lättare neutralisera ett tillskott av syror till skillnad mot ett
vatten med svag buffertkapacitet

Alkaliniteten uttrycks i mmol HCO3- (millimol vätekarbonat per liter) eller mekv HCO3-/l (milliekvivalenter vätekarbonat per liter).

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org