Du är här:
Dela

Aluminium

Aluminium är näst efter syre och kisel vårt vanligaste grundämne i jordskorpan. Jordskorpans medelhalt av aluminium är ca 8 %. Normalt sett är aluminium inte lättlöslig, men lösligheten ökar
starkt vid låga pH-värden.

Nedfall av försurande ämnen leder till att det avrinnande vattnet från skogsmark blir surt och aluminiumrikt, vilket orsakar skador på vattenlevande växter och djur. Aluminium kan vara giftigt för vattenorganismer vid 75-200 μg Al/l och högre. Metallen är även skadlig för människan. Sura sjöar har oftast aluminiumkoncentrationer på 10-100 μg Al/l och surt grundvatten kan ha koncentrationer över 1 000 μg Al/l.

Senast uppdaterad:2011-03-04

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org