Du är här:
Dela

COD

Den kemiska syreförbrukningen, COD (Chemical Oxygen Demand), är ett mått på den mängd syrgas som förbrukas vid kemisk totaloxidation där samtliga närvarande lösta och suspenderade organiska föreningar övergår till oorganiska slutprodukter. COD mäts som mg O2/l (milligram syre per liter).

Två olika analysmetoder finns där två olika oxidationsmedel används - permanganatoxidation, COD(Mn), och dikromatoxidation, COD(Cr). Permanganatmetoden är en äldre analysmetod jämfört med dikromatmetoden och började i vissa fall redan att användas på 1800-talet, medan de första COD(Cr)-mätningarna utfördes på 1950-talet. Det är svårt att fastställa korrelationstal mellan de två metoderna, varför det av jämförelseskäl är av stort värde att idag mäta COD(Mn) i recipientvatten och opåverkade vatten. Ingen av de två metoderna ger en fullständig oxidation. Med COD(Cr) kan
90-100 % oxidation fås på kommunalt avloppsvatten. COD(Mn) har i genomsnitt en oxidationsgrad på 40 % med en variation på 20-80 % beroende på provets innehåll av organiska föreningar. Metoden är dock känsligare än dikromatmetoden.

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org