Du är här:
Dela

Fosfat

I syrerika vatten finns löst oorganisk fosfor i form av ortofosfater, H2PO4-, HPO42- och PO43-. Dessa tre former kallas gemensamt för fosfat-fosfor (PO4-P) och är de enda former av fosfor som växterna kan tillgodogöra sig. Fosfatkoncentrationen utgör ett mått på denför växterna omedelbart tillgängliga fosforn i vattnet. En högfosfatkoncentration i en sjö är därför normalt en indikation på en eutrofiering (övergödning). Fosfatkoncentrationerna mäts i μg/l eller i μmol/l.

Den naturliga fosfatkoncentrationen i sötvattenmiljö är vanligtvis lägre än vad växter och plankton kan tillgodogöra sig, d.v.s. fosfatkoncentrationen är i alla normala sötvattensystem begränsade för algtillväxten, speciellt på sommaren. Om fosfater tillförs, t.ex. från jordbruksmarker och enskilda avlopp reagerar sjöns vegetation snabbt med en tillväxt.

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org