Du är här:
Dela

Nitrit

Nitrit, NO2, är den oorganiska kväveform som utgör mellansteg vid mikrobiella oxidations- och reduktionsprocesser mellan ammonium och nitrat. Nitrat kan bildas på två sätt. Under aeroba förhållanden bildas nitrit genom bakteriell oxidation av ammonium och under anaeroba förhållanden genom reduktion av nitrat med hjälp av andra bakterier. Under normala betingelser sker ingen ansamling av nitrit, utan den oxideras vidare till nitrat. En förhöjning av nitritkoncentrationen visar att en störning av de biologiska processerna i vattnet har skett och att en ackumulering av organiskt material äger rum, t ex på grund av avloppsutsläpp eller stor biologisk nedbrytningsaktivitet under dålig syrgastillgång. Koncentrationen av nitrit brukar anges som nitrit-kväve, d.v.s. massan eller mängden av det ingående kvävet i nitrit per liter prov.

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org