Du är här:
Dela

Totalkväve

Variabeln totalkväve, Tot-N, innefattar inte kvävgas utan avser allt det kväve som finns både löst (organiskt och oorganiskt) och uppbundet i partiklar och biomassa. Totalkoncentrationen av kväve
varierar endast lite under året och kan därför vara ett bra mått på t.ex. eutrofieringspåverkan.

Tot-N anges som μg N/l eller μmol N/l. En vanlig analysmetod för att bestämma totalkoncentrationen av kväve är peroxdisulfat-metoden, där kväveföreningar omvandlas till nitrat.

Senast uppdaterad:2011-03-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org