Du är här:
Dela

Biflöden och sjöar

Ett vattendrag består inte bara av en huvudfåra utan även av åar, bäckar och sjöar som tillsammans skapar förutsättningarna och vattenkvaliteten i ett avrinningsområde. Inom Göta älvs avrinningsområde finns 25 biflöden, varav Säveån är det största med ett avrinningsområde på 1 475 km². Följande i storleksordning är Slumpån, Mölndalsån, Grönån och Lärjeån, som har avrinningsområden på mellan 120 och 400 km².

Sjöarna Anten och Säven är källområden till Säveån, som går genom sjöarna Mjörn, Sävelången och Aspen och mynnar ut i Göteborg. Vattenflödet bidrar tillsammans med en relativt god vattenkvalitet till åns fiskrikedom. Slumpåns vattensystem avvattnar en stor del av Trollhättans kommun, och här finns den hotade flodpärlmusslan, som för sin överlevnad är beroende av ett livskraftigt öringbestånd. Lärjeån är kraftigt påverkad av avföring som kan antas komma från jordbruk och strandbete, och påverkan av bekämpningsmedel förekommer också. Mölndalsån är råvattentäkt för Mölndal och Härryda, samt reservvattentäkt för Göteborg.

Läs mer om respektive biflöde och sjö i publikationen Fakta om Göta älv Pdf, 16.8 MB.

Senast uppdaterad:2018-11-05
Vinter vid Mölndalsån
Laxlek i Säveån

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org