Du är här:
Dela

Bli medlem

Miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav på att verksamhetsutövare skall ha kunskap om och kontroll över den miljöpåverkan på recipienten som verksamheten orsakar.
Genom att vara medlem i Göta älvs vattenvårdsförbund blir man en del av den recipientkontroll som utförs, och slipper därmed utföra den själv på verksamheten, samt får reda på senaste nytt om avrinningsområdets miljö och natur.

Varför bli medlem?
Samordningen av recipientkontrollen som förbundet är till för skapar ett mervärde genom effektivare användning av resurserna. Detta sker genom att medel för vattendragsundersökningar läggs ihop i en gemensam pott, istället för att många verksamhetsutövare tar prover på samma parametrar i många punkter i samma vattendrag. Ansökningar om medfinansiering ger ytterligare utrymme för undersökningar.

Arbetet innebär en vattendragskontroll som väl täcker in vattendraget, ett bredare spektra av parametrar som analyseras och provserier som går lång tid tillbaka i tiden vilket möjliggör trendanalyser. Miljödata från provtagningarna finns tillgängliga för förbundets medlemmar att använda t.ex. i samband med myndighetsdialog, miljörapporter, tillståndsansökningar etc.

Kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresseorganisationer och övriga intresserade kan vara medlemmar i förbundet.

Vad får medlemmar?

Förutom ovan nämnda vinst med att vara medlem i förbundet får medlemmar följande:

  • Varje medlem äger 2 till 48 röster vid förbundsstämman. Grund för bestämning av röstetalet för kommun är invånarantalet. Företag tilldelas röstetalet 5 och ideella organisationer röstetalet 2 till 4 beroende på storlek.
  • Nya rapporter som ges ut av förbundet
  • Övrig information från förbundet
  • Inbjudan till årsmötet och andra möten som förbundet anordnar
  • Möjligheter att ta upp olika miljöfrågor inom förbundet och därigenom kunna påverka Göta älv och dess biflöden
  • Hjälp från kansliet att ta fram diverse sammanställningar och diagram över särskilda parametrar

Vad kostar det?
Medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund betalar en medlems- och en kontrollavgift. Medlemsavgiften är för närvarande 1 500 kronor/röstetal och betalas av alla medlemmar.
En kontrollavgift betalas också av de medlemmar som har utsläpp till älven och/eller dess biflöden eller som på annat påverkar vattnet. Storleken på kontrollavgiften beror på hur stora utsläpp, påverkan eller nyttjande som medlemmen har på recipienten.

Hur blir man medlem?
Nya medlemmar antas vid en förbundsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Kansliet kan ge mer information om hur man blir medlem.

Senast uppdaterad:2024-04-19

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org