Du är här:
Dela

Göta älvs vattenvårdsförbunds policy

Vattenvårdsförbundets verksamhet är inriktad på Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som ligger inom Göta älv avrinningsområde nedströms Vänern.


Vattenvårdsförbundet ska …

Bidra till vattenvårdens utveckling
Vi tillhandahåller och utvärderar data och analysresultat från förbundets verksamhetsområde. Vi bidrar på så sätt till samordnad recipientkontroll samt till att våra medlemmar och andra kan bedriva vattenvård. Vår roll är enbart stödjande.

Konstatera och redovisa status och förändringar inom verksamhetsområdet
Vi dokumenterar nuläge och förändringar av status genom fastställt kontrollprogram samt specialundersökningar. Resultaten ska tillgängliggöras intressenter, exempelvis som underlag för miljöplanering, miljöprövningar, miljökonsekvensbedömningar och annat. Förbundet ska eftersträva ett gott anseende genom öppenhet och hög tillgänglighet.

Upplysa om betydande avvikelser
I de fall undersökningar indikerar avvikande resultat eller negativa trender ska vi informera berörda intressenter.

Samverka med vattenråden
Vattenvårdsförbundet ska genom de vattenråd som är hemmahörande i förbundet, verka för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådens verksamhet regleras via dess arbetsordningar.

Utveckla verksamheten
Förbundets verksamhet ska vara effektiv och hela tiden sträva efter att utvecklas för att uppnå god medlemsnytta.

                                                                                                  Göteborg 2020-12-10

Senast uppdaterad:2022-05-31

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org